Jak sprawdzić usunięte powiadomienia na Androidzie?

Jak sprawdzić usunięte powiadomienia na Androidzie?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Poznaj narzędzie, dzięki któremu odzyskasz pełną kontrolę nad powiadomieniami Twojego telefonu. Bądź spokojny nawet o te usunięte. 

Dziennik powiadomień systemu Android

Po raz pierw­szy użyt­kow­nicy Andro­ida dostali moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z dzien­nika powia­do­mień w sys­te­mie Android 4.3 Jelly Bean i od tej pory jest on dostępny z poziomu sys­temu. Akty­wo­wa­nie go będzie wyma­gało od Cie­bie włą­cze­nia opcji pro­gra­mi­sty i dodania do pulpitu scho­wa­nego w ustawieniach telefonu wid­getu. Dopiero wtedy uzy­skasz dostęp do utra­co­nych powia­do­mień. 

W celu uru­cho­mie­nia dostępu do histo­rii powia­do­mień musisz dodać ikonę wid­ge­tów do ekranu głów­nego. Aby to zrobić, przy­trzy­maj palec na ekra­nie głów­nym, dodaj ikonę i uru­chom biblio­tekę wid­ge­tów. Znajdź ikonę usta­wień i dodaj ją do pul­pitu. W ten spo­sób uru­chomisz usta­wie­nia tele­fonu, a w jego menu znaj­dziesz kafe­lek Noti­fi­ca­tion Log. Usunięte powia­do­mie­nia przedstawione są w nim w szarym kolorze. Zaznaczając jed­no z nich, zosta­niesz prze­nie­siony do źró­dła powia­do­mie­nia. 

A co z nakładkami systemu Android

Możesz też użyć któ­rejś z dostęp­nych apli­ka­cji, jakie pobie­rzesz w skle­pie Play. Działa ona na wszyst­kich tele­fo­nach z systemem Andro­id i sku­tecz­nie pozwala zarzą­dzać histo­rią powia­do­mień i odzy­skać jej histo­rię. Uży­wa­jąc tele­fonu Android z inną kon­fi­gu­ra­cją użyt­kow­nika, jak np. w tele­fo­nach Sam­sunga z nakładką inter­fejsu Samsung One Ui 2.5, odczy­tasz usu­nięte powia­do­mie­nia tylko za pomocą jed­nego z tych pro­gra­mów.

W celu deak­ty­wa­cji działa­nia nakładki Sam­sung One i uprosz­cze­nia dzia­ła­nia sys­temu przeprowadź root telefonu. Pamiętaj, że ta operacja spowoduje utratę gwarancji urządzenia.

Noti­fi­ca­tion History Log. Aplikacja, jaką powinieneś mieć

Sklep Play ofe­ruje wiele apli­ka­cji umoż­li­wia­ją­cych zarzą­dza­nie histo­rią powia­do­mień. W tym arty­kule sku­pimy się na jed­nej z nich. Apli­ka­cja Noti­fi­ca­tion History Log od ikva eSo­lu­tions posiada zaawan­so­wane moż­li­wo­ści, które doce­nią najbar­dziej wyma­ga­jący użyt­kow­nicy Andro­ida. 

Zanim zain­sta­lu­jesz apli­ka­cję i zaczniesz z niej korzy­stać, pamię­taj, że wszyst­kie powia­do­mie­nia ska­so­wane przed insta­la­cją i kon­fi­gu­ra­cją Noti­fi­ca­tion History nie będą moż­liwe do odtwo­rze­nia i zostaną utra­cone bez­pow­rot­nie. 

Następnie rozpocznij konfigurację aplikacji, którą zacz­niesz od usta­wie­nia języka apli­ka­cji oraz wyra­że­nia zgody na zasady jej dzia­ła­nia. Potwier­dza­jąc, wyrażasz zgodę na zbie­ra­nie przez apli­ka­cję danych, jakie zostaną wyko­rzy­stane tylko i wyłącz­nie na potrzeby dzia­ła­nia Noti­fi­ca­tion History Log oraz poprawy jej jako­ści. Producent deklaruje, że żadne Twoje dane nie zostaną udo­stęp­nione innym podmio­tom. 

Jak działa aplikacja Noti­fi­ca­tion History Log

Przed uru­cho­mie­niem Noti­fi­ca­tion History Log wymaga zgody na pełny dostęp do pamięci smart­fona. Apli­ka­cja będzie wymagała dostępu do inter­netu i panelu noty­fi­ka­cji w sys­te­mie Two­jego tele­fonu. Funkcje, jakie posiada to narzędzie, pozwalają na pełną kon­trolę nad powia­do­mie­niami. Moż­liwy jest nawet eks­port powia­do­mień do pliku Excela lub pliku tek­sto­wego. 

Możesz okre­ślić m.in. spo­sób gru­po­wa­nia powia­do­mień; chro­no­lo­gicz­nie lub wg apli­ka­cji. Zde­fi­niu­j wiel­kość pliku histo­rii powia­do­mień, wybierając od 5 do 25 ostat­nich powia­do­mień dla każ­dej apli­ka­cji. Wyku­pu­jąc opcję pre­mium, uzy­skasz nielimitowaną ilość powia­do­mień histo­rii tele­fonu i szereg niezbędnych funkcji. Aplikacja Noti­fi­ca­tion History Log odzyska wszystkie usunięte na Twoim smartfonie powiadomienia i tego możesz być pewien. 

Poniższe video pokazuje, jak skonfigurować aplikację oraz przedstawia ww. opisane funkcje. 

Zdjęcie główne artykułu: Designed by Freepik

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*