1. Montaż fotowoltaiki – dlaczego jest opłacalny?
 2. Do czego można wykorzystać optogenetykę?
 3. Jak sterować oświetleniem?
 4. Jak zmienić kanał w routerze?
 5. Czym jest druk 3D?
 6. Co przyda się do przygotowania i wyświetlenia prezentacji?
 7. Co zrobić, żeby w domu było chłodniej bez klimatyzacji?
 8. Uruchamianie klimatyzacji latem po starcie samochodu to błąd!
 9. Sprzedaż na marketplace Facebooka – jak rozpocząć?
 10. Transport i technologiczne nowinki – co je łączy?
 11. Czym jest sonotermogenetyka?
 12. Technologia pomocna w ruchu drogowym
 13. Nowoczesne technologie warte zainstalowania w domu
 14. Inteligentny strój pływacki od Speedo – jakie są jego cechy?
 15. Polski tłumacz elektroniczny umożliwia komunikację w wielu branżach
 16. Powstał ekspres do kawy sterowany wzrokiem
 17. Jak wykorzystać technologię w druku?
 18. CCTV w domu – jakie daje możliwości?
 19. Facebook kids – na czym polega aplikacja?
 20. Bespoke Home – na czym polega nowa technologia Samsung?
 21. Czy sztuczna inteligencja może umożliwić pisanie za pomocą myśli?
 22. Opłata reprograficzna, na czym ma polegać?
 23. Jak działają samochody z silnikiem wodorowym?
 24. Szczepienia na COVID-19 w aptekach – trwają szkolenia
 25. Rekordowy wzrost sprzedaży komputerów PC w 2021 roku
 26. Signal – godny następca WhatsAppa?
 27. Co nowego w Microsoft Office 2021?
 28. Prezentacja w Microsoft Teams bez udostępniania ekranu? Już niedługo!
 29. Cyfrowy paszport szczepień – przepustka do swobodnego podróżowania?
 30. Polska wysoko w rankingu e-administracji
 31. Elektryczne samochody będą kontrolować ulice Warszawy
 32. Wykop traci na popularności – liderem nadal Facebook
 33. Pierwszy automat do odbioru paczek z Aliexpress w Polsce
 34. To koniec baterii w smartwatchach? Jak można ją zastąpić?
 35. Clubhouse – nowa sieć społecznościowa. Czym jest?
 36. Dyrygują orkiestrą, kierują ruchem. Co jeszcze potrafią roboty?
 37. Czym jest Youtube Shorts?
 38. Rozkładane smartfony – jaki model wybrać?
 39. Jak sieć 5G wpły­nie na nasze życie?
 40. Jak sprawdzić usunięte powiadomienia na Androidzie?
 41. Czy smartwatch może zastąpić EKG?
 42. Łazik Percy jest już na Marsie. Jaka jest jego misja?
 43. Opony z tytanu – przyszłość motoryzacji?
 44. Czy sztuczna inteligencja pomoże opracować nowe szczepionki?
 45. Jak technologia zmienia sztukę
 46. Pandemia przyspieszyła rozwój biotechnologii
 47. Samochody elektryczne a środowisko – dlaczego temat nie jest taki prosty?
 48. Usługi streamingowe – jak giganci walczą o polski rynek?
 49. Czy Blue Origin ma szansę dogonić SpaceX?
 50. Jak rynek (elektronicznej) rozrywki zmienił się w 2020?
 51. Druga fala technologii druku 3D
 52. Jak technologia zmienia podróżowanie?
 53. Czy smartfon może wykryć koronawirusa?
 54. 5G – klucz do internetu rzeczy w Twojej kieszeni
 55. LED-y szkodliwe dla oczu?
 56. W Japonii triumfują namioty do pracy zdalnej
 57. Influencerzy na cyfrowym detoksie
 58. Najdziwniejsze akcesoria do smartfona
 59. Niezniszczalny ekran OLED według Samsunga
 60. Rząd chce zlikwidować TikToka i Aliexpress?
 61. Trwają prace nad algorytmem, który przewiduje śmierć
 62. Naukowcy stworzyli mikrokamerę dla… żuka
 63. Poznaj Fugaku – najszybszy komputer świata!
 64. Czy hakerzy mogą włamać się do seks-zabawek?
 65. Wykorzystanie geolokalizacji w urządzeniach mobilnych
 66. Maszty 5G – dlaczego się ich obawiamy?
 67. Jak powstał internet? Historia wynalazku w pigułce
26 września, 2021
 1. Montaż fotowoltaiki – dlaczego jest opłacalny?
 2. Do czego można wykorzystać optogenetykę?
 3. Jak sterować oświetleniem?
 4. Jak zmienić kanał w routerze?
 5. Czym jest druk 3D?
 6. Co przyda się do przygotowania i wyświetlenia prezentacji?
 7. Co zrobić, żeby w domu było chłodniej bez klimatyzacji?
 8. Uruchamianie klimatyzacji latem po starcie samochodu to błąd!
 9. Sprzedaż na marketplace Facebooka – jak rozpocząć?
 10. Transport i technologiczne nowinki – co je łączy?
 11. Czym jest sonotermogenetyka?
 12. Technologia pomocna w ruchu drogowym
 13. Nowoczesne technologie warte zainstalowania w domu
 14. Inteligentny strój pływacki od Speedo – jakie są jego cechy?
 15. Polski tłumacz elektroniczny umożliwia komunikację w wielu branżach
 16. Powstał ekspres do kawy sterowany wzrokiem
 17. Jak wykorzystać technologię w druku?
 18. CCTV w domu – jakie daje możliwości?
 19. Facebook kids – na czym polega aplikacja?
 20. Bespoke Home – na czym polega nowa technologia Samsung?
 21. Czy sztuczna inteligencja może umożliwić pisanie za pomocą myśli?
 22. Opłata reprograficzna, na czym ma polegać?
 23. Jak działają samochody z silnikiem wodorowym?
 24. Szczepienia na COVID-19 w aptekach – trwają szkolenia
 25. Rekordowy wzrost sprzedaży komputerów PC w 2021 roku
 26. Signal – godny następca WhatsAppa?
 27. Co nowego w Microsoft Office 2021?
 28. Prezentacja w Microsoft Teams bez udostępniania ekranu? Już niedługo!
 29. Cyfrowy paszport szczepień – przepustka do swobodnego podróżowania?
 30. Polska wysoko w rankingu e-administracji
 31. Elektryczne samochody będą kontrolować ulice Warszawy
 32. Wykop traci na popularności – liderem nadal Facebook
 33. Pierwszy automat do odbioru paczek z Aliexpress w Polsce
 34. To koniec baterii w smartwatchach? Jak można ją zastąpić?
 35. Clubhouse – nowa sieć społecznościowa. Czym jest?
 36. Dyrygują orkiestrą, kierują ruchem. Co jeszcze potrafią roboty?
 37. Czym jest Youtube Shorts?
 38. Rozkładane smartfony – jaki model wybrać?
 39. Jak sieć 5G wpły­nie na nasze życie?
 40. Jak sprawdzić usunięte powiadomienia na Androidzie?
 41. Czy smartwatch może zastąpić EKG?
 42. Łazik Percy jest już na Marsie. Jaka jest jego misja?
 43. Opony z tytanu – przyszłość motoryzacji?
 44. Czy sztuczna inteligencja pomoże opracować nowe szczepionki?
 45. Jak technologia zmienia sztukę
 46. Pandemia przyspieszyła rozwój biotechnologii
 47. Samochody elektryczne a środowisko – dlaczego temat nie jest taki prosty?
 48. Usługi streamingowe – jak giganci walczą o polski rynek?
 49. Czy Blue Origin ma szansę dogonić SpaceX?
 50. Jak rynek (elektronicznej) rozrywki zmienił się w 2020?
 51. Druga fala technologii druku 3D
 52. Jak technologia zmienia podróżowanie?
 53. Czy smartfon może wykryć koronawirusa?
 54. 5G – klucz do internetu rzeczy w Twojej kieszeni
 55. LED-y szkodliwe dla oczu?
 56. W Japonii triumfują namioty do pracy zdalnej
 57. Influencerzy na cyfrowym detoksie
 58. Najdziwniejsze akcesoria do smartfona
 59. Niezniszczalny ekran OLED według Samsunga
 60. Rząd chce zlikwidować TikToka i Aliexpress?
 61. Trwają prace nad algorytmem, który przewiduje śmierć
 62. Naukowcy stworzyli mikrokamerę dla… żuka
 63. Poznaj Fugaku – najszybszy komputer świata!
 64. Czy hakerzy mogą włamać się do seks-zabawek?
 65. Wykorzystanie geolokalizacji w urządzeniach mobilnych
 66. Maszty 5G – dlaczego się ich obawiamy?
 67. Jak powstał internet? Historia wynalazku w pigułce
Czym jest sonotermogenetyka?
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Czy sono­ter­mo­ge­ne­tyka stanie się bezinwazyjną metodą lecze­nia chorób neurologicznych u ludzi? Aktywacja głę­bo­kich obszarów mózgów myszy budzi u nich reak­cje beha­wio­ralne. 

Cho­ciaż naukowcy odnie­śli pewne suk­cesy w lecze­niu nie­pra­wi­dło­wo­ści neu­ro­lo­gicz­nych, wyma­gają one wsz­cze­pie­nia implan­tów chi­rur­gicz­nych. Jed­nak ostat­nie bada­nia poka­zują, że dzięki wyko­rzy­sta­niu weara­bles (urzą­dze­nia ubie­ral­nego) moż­liwe jest nie­in­wa­zyjne akty­wo­wa­nie lub wyłą­cza­nie poszcze­gól­nych neu­ro­nów. 

Mul­ti­dy­scy­pli­narny zespół naukow­ców z Washing­ton Uni­ver­sity w St. Louis pro­wa­dzony przez spe­cja­li­zu­ją­cą się w inży­nie­rii bio­me­dycz­nej i radio­te­ra­pii onko­lo­gicz­nej dok­tor Hong Chen stwo­rzył nie­in­wa­zyjną, zaadap­to­waną do okre­ślo­nego typu komórki metodę akty­wa­cji neu­ro­nów w mózgach ssa­ków. Praca jest powią­za­niem gene­tyki ze zja­wi­skiem ocie­pla­nia komó­rek za pomocą fono­te­ra­pii – te­ra­pii ultra­dź­wię­ko­wej. 

Sono­ter­mo­ge­ne­tyka umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie zacho­wa­nia orga­ni­zmu za pomocą pobu­dza­nia okre­ślo­nego obszaru mózgu. 

Tech­no­lo­gia stwa­rza szanse na lecze­nie cho­rób o pod­sta­wach neu­ro­lo­gicz­nych, w tym cho­roby Par­kin­sona czy epi­lep­sji. Należy zazna­czyć, że metoda ta jest bez­in­wa­zyjną formą akty­wo­wa­nia reak­cji możliwych dotąd jedy­nie poprzez pomoc neu­ro­chi­rur­giczną. Sty­mu­la­cja neu­ro­nów odby­wać się może cho­ciażby za pomocą smartwatcha, a więc bez wyko­rzy­sta­nia specjalistycznego wypo­sa­że­nia medycz­nego. 

Spe­cjalny, wraż­liwy na oddzia­ły­wa­nie ultra­dź­wię­ków wek­tor zaapli­ko­wano do gene­tycz­nie wybra­nych neu­ro­nów. W dru­gim kroku, poprzez zaawan­so­waną tech­no­lo­gicz­nie odzież lub akce­so­rium moni­to­ru­jące zdro­wie, dostar­czyli nie­wielki sygnał cie­pła za pośred­nic­twem ultra­dź­wię­ków o niskiej natę­że­niu do okre­ślo­nych neu­ro­nów w mózgu. Funk­cjo­nu­jący jak prze­łącz­nik wek­tor akty­wuje kanał jonowy, włą­cza­jąc lub wyłą­cza­jąc neu­rony. 

Prace zespołu dok­tor Hong Chen dowio­dły, że sono­ter­mo­ge­ne­tyka wzbu­dza reak­cje beha­wio­ralne u gry­zoni i dociera do głę­bo­kich regio­nów mózgów zwie­rząt. Hong Chen zazna­cza, że sono­ter­mo­ge­ne­tyka może zapro­po­no­wać zmianę dzi­siej­szego sta­no­wi­ska doty­czą­cego eks­plo­ra­cji neu­ro­nauki. W przy­szło­ści umoż­liwi odkry­cie nowych metod zro­zu­mie­nia i lecze­nia zabu­rzeń ludz­kiego mózgu. 

Wychodząc poza granice swoich dyscyplin naukowych oraz własnego wydziału, profesor Hong Chen opracowuje również nowy system dawkowania leków, który mógłby być stosowany w przypadku guzów umiejscowionych w pniu mózgu, najcenniejszym systemie organizmu. Nowy system może doprowadzić do powstania nowatorskich metod leczenia rozlanych glejaków przyponowych (DIPG), wyniszczającego raka mózgu u dzieci.

Przeczytaj też: https://supertechnology.pl/swiat-nauki/trwaja-prace-nad-algorytmem-ktory-przewiduje-smierc/

Zdjęcie główne: geralt/pixabay.com

Tagi: , ,
Bartosz Chmielewski
Poszukiwacz i kolekcjoner cennych informacji, którymi dzieli się chętnie z innymi. Uważa, że wiedzą warto i trzeba się dzielić. Cieszy go, kiedy może pomóc drugiemu człowiekowi znaleźć rozwiązanie jego problemów zarówno w pracy, jak i w życiu. Wierzy w to, że warto podążać za marzeniami, ale droga do celu jest jeszcze ważniejsza.

0 Komentarze

Zostaw komentarz