ASUS ROG ZEPHYRUS DUO 15 – na czym polega jego wyjątkowość?

ASUS ROG ZEPHYRUS DUO 15 – na czym polega jego wyjątkowość?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Jesteś fanem nowych tech­no­lo­gii, gra­fi­kiem, fil­mow­cem? Lubisz grać w naj­bar­dziej wyma­ga­jące tytuły, gdziekolwiek jesteś? Ten lap­top jest dla Cie­bie, jednak zapła­cisz za niego mają­tek. 

DUO oznacza dwa. Dwa monitory

Jeżeli lap­top ma wywo­łać efekt Wow, Asus ROG Zephyrus Duo 15 wła­śnie to robi. Pierw­szy rzut oka na to urzą­dze­nie spra­wia, że widzimy kom­pu­ter inny niż wszyst­kie. DUO w nazwie nie jest przy­pad­kowe i ozna­cza podwójny wyświe­tlacz. Jakie są więc moż­li­wo­ści dodat­ko­wego ekranu, które sta­no­wią o jego uży­tecz­no­ści?

Zephy­rus Duo wypo­sa­żony jest w dwa ekrany, z któ­rych mniej­szy, jednocześnie doty­kowy, jest per­so­na­li­zo­wany. Dosta­jemy więc moż­li­wość usta­wie­nia jasno­ści mniej­szego ekranu, a podręczne ikony służą do usta­wia­nia skró­tów ade­kwat­nych funk­cji. Zdefiniujemy domyślną wiel­kość okien oraz skróty umoż­li­wia­jące gru­po­wa­nie apli­ka­cji otwie­ra­nych za pomocą zde­fi­nio­wa­nej ikony.

Jakie są możliwości drugiego ekranu? 

Dodat­kowy ekran pozwala na wyświe­tla­nie potrzeb­nych apli­ka­cji pod­czas korzy­sta­nia z tych na ekra­nie głów­nym. Z jego prze­strzeni skorzystamy pod­czas mon­tażu video, wyświetlając chociażby dodat­kową oś czasu. Z pew­no­ścią poprawi on nam ergo­no­mię użyt­ko­wa­nia lap­topa i wpły­nie na efek­tyw­ność naszej pracy. Wyświetlimy na nim, klienta poczty lub czat pozwa­la­jąc śle­dzić kon­wer­sa­cję.

Prze­cią­ga­nie okien na dolny ekran odbywa się za pomocą menu pro­gra­mo­wego znaj­du­ją­cego się w gór­nej czę­ści głów­nego wyświe­tlacza. Pozwala prze­mie­ścić treść na mniej­szy wyświe­tlacz oraz przy­piąć go tam. W zależ­no­ści od prze­strzeni, na którą prze­cią­gniemy obraz, zosta­nie on otwarty na całym ekra­nie, jego poło­wie lub jed­nej trze­ciej.

Matryca, rozdzielczość, grafika 

Oba ekrany zostały wyposażone w matryce IPS. Większy posiada prze­kąt­ną 15,6” i do wyboru mamy modele z 4K UHD (3840 × 2160) 16:9 lub FHD (1920 × 1080) 16:9. Mniejszy to ekran o prze­kąt­nej 14” i roz­dziel­czość 3840/1100. W zależności od konfiguracji grafikę Zephyrusa wspierają modele GeForce RTX™ 2070 SUPER, 2080, 3060, 3070 i 3080. rów­nież wyko­nany został w tech­no­lo­gii IPS. 

Kolory przed­sta­wione na wyświe­tlaczach zachwy­ca­ją. Ekrany posia­dają Cer­ty­fi­kat Pan­tone zapew­nia­jący pro­fe­sjo­nalne pokry­cie kolo­rów. Służy do rozpoznawania kolo­rów i ich wier­nej repro­duk­cji w pro­ce­sie druku, nie­odzow­nej w pracy gra­fi­ków.

Czysty dźwięk i komfortowa klawiatura

W moc­niej­szych wer­sjach Zephy­rusa Duo 15 otrzy­mamy dźwięk od Dolby Atmos, a same gło­śniki umiesz­czone są pod dol­nym ekra­nem. Uno­sząc się do góry, zapew­nia prze­strzeń dla lep­szego dźwięku. Ten, jaki ofe­rują, jest o wiele lep­szy, od uzy­ski­wa­nego na podob­nych urzą­dze­niach. Gło­śniki Zephy­rus’a Duo nadają się do odsłu­chu, nie zmu­szając nas do korzy­sta­nia ze słu­cha­wek.

Genialna kla­wia­tura o mięk­kim skoku ma pod­świe­tle­nie RGB. Wysu­nięta mocno do przodu, ze względu na obec­ność dru­giego ekranu, wypo­sa­żona została w pod­kładkę pod nad­garstki. Dodat­kowo mamy do dys­po­zy­cji gła­dzik, który jed­no­cze­śnie można zamie­nić na kla­wia­turę nume­ryczną.

Dla kogo jest najdroższy laptop Asusa?

Potężna moc urzą­dze­nia spra­wia, że ten lap­top może słu­żyć jako sta­cja robo­cza dla gra­fika, czy fil­mowca. Ten sprzęt skie­ro­wany, któ­rego jakość wyko­na­nia stoi na naj­wyż­szym pozio­mie, skierowany jest do naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych użyt­kow­ni­ków. Ze względu na cenę, która się­ga­ nawet dwu­dzie­stu tysięcy zło­tych za Zephy­rusa, jest to kom­pu­ter dla wybra­nych.

Zdj. główne: SJ/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*