Jakie są najlepsze strategie oszczędzania na emeryturę dla freelancerów i przedsiębiorców?

Jakie są najlepsze strategie oszczędzania na emeryturę dla freelancerów i przedsiębiorców?

Materiał Partnera

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Informacja reklamowa

Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Freelancerzy i przedsiębiorcy płacą z reguły najniższą stawkę ZUS, aby w ten sposób obniżyć koszty. To powszechna praktyka, ale w przyszłości może się ona okazać kosztowna. W trosce o przyszłą emeryturę powinni więc już teraz zbudować własny portfel emerytalny.

W ostatnich latach wielu artystów, zwłaszcza muzyków, i to tych przed laty bardzo popularnych, żali się w mediach społecznościowych, że ich „państwowa emerytura”, a więc pieniądze, które co miesiąc dostają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jakieś „śmieszne grosze”, za które nie sposób przeżyć nawet kilku dni. Zapominają jednak dodać, że kiedyś konsumowali swoje całkiem niemałe gaże zamiast część pieniędzy odkładać na przyszłość. Usprawiedliwieniem może być tylko to, że gdy byli u szczytu kariery – i swojej finansowej prosperity – możliwości inwestowania były znacznie skromniejsze niż obecnie.

Nie trzeba oglądać się na ZUS

Dzisiaj każdy przedsiębiorca i każdy przedstawiciel wolnego zawodu ma do dyspozycji wiele możliwości odkładania pieniędzy na przyszłość. Może to być lokata bankowa, samodzielne inwestowanie na rynku kapitałowym lub skorzystanie z instrumentu jakim są fundusze inwestycyjne. Jeśli się na to zdecydują powinni rozważyć jeszcze jeden sposób.

Chodzi o Indywidualne Konto Emerytalne, za pośrednictwem którego możemy odkładać pieniądze na czas po zakończeniu aktywności zawodowej. IKE również pozwala inwestować na rynku kapitałowym, ale ma także dodatkowe zalety w postaci korzyści podatkowych.

Własna strategia w ramach IKE

W ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego każdy przedsiębiorca tworzy własną strategię dobierając odpowiednio do swoich finansowych ambicji i akceptacji ryzyka fundusze inwestycyjne. Specjaliści twierdzą jednak, aby fundusz emerytalny był oparty o subfundusz inwestujący w obligacje skarbowe, a uzupełniał go fundusz akcyjny szerokiego rynku.

Zadaniem funduszu obligacji skarbowych jest stabilizowanie całego portfela, ale także ograniczanie ryzyka inwestycyjnego. Obligacje skarbowe uważane są bowiem za jeden z najbezpieczniejszych instrumentów rynku kapitałowego. Z kolei fundusz akcyjny, choć co do zasady bardziej ryzykowny, ma za zadanie zwiększać stopę zwrotu całej inwestycji, czyli powodować, że po przejściu na emeryturę będziemy mieli do dyspozycji więcej pieniędzy.

Ucieczka przed podatkową gilotyną

Wszystkie inwestycje kapitałowe – dotyczy to również lokat bankowych –  obarczone są jednak 19-procentowym podatkiem. Unikniemy go jeśli inwestujemy poprzez IKE i zgromadzone pieniądze wypłacimy po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia.

Indywidualne Konta Emerytalne są częścią tak zwanego trzeciego filara. Gromadzone tu pieniądze, w przeciwieństwie do niesławnych Otwartych Funduszy Emerytalnych, są pieniędzmi prywatnymi i podlegają dziedziczeniu.

Zastrzeżenia prawne

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*