Inteligentny strój pływacki od Speedo – jakie są jego cechy?

Inteligentny strój pływacki od Speedo – jakie są jego cechy?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Speedo chce zrewolucjonizować sporty pływackie. Opracowuje kostium podobny do tych, jakie noszą bohaterowie filmów – Superman czy Batman. Fastskin 4.0 to wizja supersportowców – pływaków XXI wieku. 

Fastskin 4.0. Twoja druga skóra

Spe­edo od zawsze zwią­zane było z pły­wa­niem i pro­po­nowało naj­bar­dziej nowa­tor­skie roz­wią­za­nia. Ten lider roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych dla spor­tów pły­wac­kich od 20 lat pra­cuje nad stwo­rze­niem stroju pły­wac­kiego, dzięki któ­remu zawod­nicy mogliby usta­na­wiać nowe rekordy. 

Fast­skin 4.0 to rewo­lu­cyjny pomysł kom­bi­ne­zonu pływackiego personalizowanego i mode­lo­wanego za pomocą ska­no­wa­nia 3D. Idealnie dopasowany do każdego mięśnia pływaka zostanie wykonany w pro­ce­sie druku 3D z wykorzystaniem naj­now­szych osią­gnięć bio­in­ży­nie­rii i sztucznej inte­li­gen­cji (AI). Nieskończona ilość wersji kolorystycznych pozwoli na wybór odcienia naj­le­piej odda­ją­cego oso­bo­wość pły­waka.

Inspiracje wprost ze świata przyrody i kosmosu

Spe­edo czer­pie inspi­ra­cję ze świata przy­rody i z kosmosu. Moż­li­wo­ści dzi­siej­szej tech­no­lo­gii skłoniły firmę do opra­co­wania pro­to­typu stroju pływackiego pozwalającego na polepszenie wyni­ków w zawo­dach sprin­ter­skich o 4%. Wizja Spe­edo urze­czy­wistni się do roku 2040 powstaniem kombinezonu Fastskin 4.0. 

Ela­stycz­ny egzosz­kie­let zapewni mak­sy­malny prze­pływ, siłę i ampli­tudę ruchów. Pomoże mu w tym imitująca skórę rekina powłoka kombinezonu. Reak­tor rdze­nia wyrówna pozy­cję ciała, poprawi hydro­dy­na­mikę i opły­wo­wość, pozwa­la­jąc prze­su­wać gra­nice moż­li­wo­ści sportowca. 

Inteligentny kostium i ekologia. Możliwości współczesnej bioinżynierii 

Energy Harve­sting – to inte­li­gentna przę­dza zamie­nia­ją­ca każdy ruch pły­waka w ener­gię, której wykorzystanie pozwoli zasi­lić sys­tem AI. Hodo­wana przy uży­ciu bioinży­nie­ryj­nych, gene­tycz­nie zmo­dy­fi­ko­wa­nych bak­te­rii tkanina w 80% ule­gnie bio­de­gra­da­cji. 

Twój osobisty trener zawsze z Tobą

Sztuczna inte­li­gen­cja (AI Live Coach) poprzez wbu­do­wane w kostium mikrosen­sory będzie moni­to­rować para­me­try życio­we spor­towca. Modyfikując tech­nikę i kon­tro­lu­jąc wła­ściwe tempo, udoskonali jego ruchy, a zawod­ni­k wyko­rzy­sta swoje moż­li­wo­ści do mak­si­mum. 

Pokonać granice, do których nikt się nie zbliżył

Fastskin 4.0 umożliwi pobicie magicz­nej gra­nicy 20 sekund w sprin­cie męskim na 50 metrów sty­lem dowol­nym. Obecny rekord na tym dystan­sie od 2009 roku należy do Cesara Cielo z Bra­zy­lii i wynosi 20,91 sekundy. Eksperci śledzący progresję rekordu świata w ciągu ostatnich 30–40 lat na dystan­sie 50 metrów przewidują, że wynik 19,95 sekundy będzie osią­galny dopiero w roku 2037.

Wyniki te zakła­dają starty tylko w zgo­dzie z zasa­dami Świa­towej Fede­ra­cji Pły­wackiej. Nie prze­wi­duje ona żad­nych zmian, a więc startu z dodat­ko­wym uniformem czy zmian w śro­do­wi­sku base­no­wym, dzięki którym pły­wacy będą jesz­cze szybsi.

Recenzja mistrza olimpijskiego zapowiedzi Fastskin 4.0

Cody Miller – złoty medalista mistrzostw olimpijskich z 2016 roku w Rio – jako pierwszy otrzymał do recenzji zapowiedź kombinezonu Fastskin 4.0. Związany kontraktem ze Speedo entuzjastycznie odniósł się do tego pomysłu. 

Zdjęcie główne: Free-Photos/pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*